Office Bearers

President
- S.Anantharamu
- 9986999281
Vice President
- C.N.Subbaramaiah
- 9448189695
Secretary
- V.Shankaran
- 9886659227
Treasurer
- Chandrakumar
- 9341628718
Joint Secretary
- V.Narasimhaiah
- A.Ramesh
- N.V.Joshi
- Mahalakshmi S
Executive Commitee
C.R.Panduranga
A.Sundaramurthy
Ramachandra Shastri
Gopalakrishna Bhat
S.Gururaja Rao
M.S.Nagaraja
H.N. Prakash
M.S.Anantha
Advisors
B.D.Karanth
G.Shyam Sundar
S.Mukundan
Shridhara Rao
V.S.Lakshmikanta
B.V.Chandramohan
R Anand

The HSR Badavane Brahmana Sangha in 10 years has over 600 families as members.


Office Address

#2331, 24TH Main, 17th Cross,
1st Sector, HSR Layout,
Bangalore 560102.

Memebership Fees Details


MahaPoshaka - Rs 10000
Poshaka - Rs 5000
Ajeeva Sadasya - Rs 500

Executive Comittee


More info here : EC List

Maha Poshakaru List


More info here : Maha Poshaka List

Poshakaru List


More info here : Poshaka List

Life Members List


More info here : Life Members List